Közérdekű dokumentumtár

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Alapító okirat


Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés m) pontja, a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 15. § (1)-(3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Köztársasági Elnöki Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Köztársasági Elnöki Hivatal
1.1.2. rövidített neve: KEH
1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Office of the President of the Republic
1.2.2. német nyelven: Amt des Präsidenten der Republik
1.2.3. francia nyelven: Le cabinet du Président de la République
1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: Sándor-palota, 1014 Budapest, Szent György tér 1.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Országgyűlés
2.1.2. székhelye:1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: köztársasági elnök
3.1.2. székhelye: Sándor-palota, 1014 Budapest, Szent György tér 1.
3.2. Az irányítási jogkörök:
a) A köztársasági elnök irányítási jogkörében az alábbi jogokat gyakorolja:
- a Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadása;
- a Köztársasági Elnöki Hivatalt vezető főigazgató kinevezése, felmentése, továbbá illetményének, juttatásának és jogállásának megállapítása;
- egyedi utasítás adása feladat elvégzésére, mulasztás pótlására.
A köztársasági elnök akadályoztatása esetén az Alaptörvény 14. cikkében foglaltak szerint kell eljárni.
b) A további irányítási jogköröket a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója gyakorolja.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt hatásköreinek gyakorlása során a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 841101 Államhatalmi szervek tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely közfeladata teljesítése során, az alaptevékenysége keretében – az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – közreműködik a köztársasági elnök hatásköreinek gyakorlásában:
– közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az egyes köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről;
– kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal;
– ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és humánpolitikai feladatait, a főigazgató gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról; gondoskodik a Sándor-palota és a köztársasági elnöki rezidencia fenntartásáról, üzemeltetéséről;
– ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásaival és adományaival kapcsolatos teendőket;
– előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak lebonyolításáért;
– közreműködik a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő kapcsolattartásban, tájékoztatásban, levelezésben;
– ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat;
– közreműködik a köztársasági elnök belföldi és külföldi programjainak előkészítésében, lebonyolításában;
– közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének előkészítésében, megszervezésében;
– ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos


előző12következő

Legújabb videó
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány