\

Kegyelmi ügyek


II. A szabálysértési méltányossági jogkör
A szabálysértési méltányossági eljárásra vonatkozó szabályozást a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény tartalmazza.

A köztársasági elnök méltányossági jogköre a szabálysértési elzárás büntetés, a közérdekű munka büntetés és a pénzbírság elengedésére – ide nem értve a pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárást – illetve mérséklésére terjed ki.

Az elnöki méltányossági jogkör gyakorlására csak akkor van lehetőség, ha a büntetést bíróság szabta ki. A szabálysértési hatóság által kiszabott büntetés, illetve alkalmazott intézkedés elengedése vagy mérséklése iránti méltányossági kérelem elbírálása a belügyminiszter hatáskörébe tartozik.

A méltányossági kérelem benyújtása
Méltányossági kérelmet az elkövető, az elkövető törvényes képviselője, valamint az elkövető vagy az elkövető törvényes képviselője által, kifejezetten e kérelem benyújtására írásban meghatalmazott nagykorú személy nyújthat be a kiszabott büntetés elengedése, illetve mérséklése iránt.

A méltányossági kérelmet az ügyben érdemi határozatot hozó bíróságnál kell előterjeszteni, amely a kérelmet az ügy irataival együtt soron kívül felterjeszti a belügyminiszterhez.

Egy adott méltányossági kérelmet kizárólag az annak alapjául szolgáló büntetés vagy intézkedés tárgyában lehet benyújtani. A már végrehajtott büntetés vagy intézkedés utólagos elengedése iránt méltányossági kérelem nem nyújtható be.

A kérelmet a pénzbírságot kiszabó határozat, illetve végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül, egyéb jogkövetkezmény esetén a végrehajtás megkezdéséig lehet előterjeszteni. Méltányossági kérelmet egy alkalommal lehet előterjeszteni.

A méltányossági eljárás
A méltányossági kérelmet a belügyminiszter – az alábbiakban felsoroltak kivételével – a köztársasági elnökhöz akkor is felterjeszti, ha annak tartalmával nem ért egyet.

A nem a törvényben foglaltaknak megfelelően előterjesztett, valamint az elkésett, a nem a jogosult által előterjesztett, vagy az egyazon ügyben ismételten előterjesztett méltányossági kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, továbbá a határidőn túl előterjesztett méltányossági kérelem esetében az igazolási kérelemről a belügyminiszter dönt, amely ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Nem minősül méltányossági kérelemnek, ha az elkövető olyan tárgyban nyújtja be a kérelmét, amellyel szemben méltányossági kérelem nem terjeszthető elő. Az ilyen kérelmet a szabálysértési hatóság vagy bíróság nem terjeszti fel a méltányossági jogkör gyakorlójának, és a kérelem benyújtóját, a kérelem érdemi vizsgálata nélkül, erről tájékoztatja.

A szabálysértési elzárás elengedése vagy mérséklése iránti kérelem esetén legfeljebb a köztársasági elnök döntéséig a belügyminiszter is elhalaszthatja, illetve félbeszakíthatja a szabálysértési elzárás végrehajtását.

Értesítés a döntésről
A méltányossági döntésről az értesítést az elkövetőnek az érdemi határozatot hozó bíróság kézbesíti.

A szabálysértési méltányossági ügyekről – a személyes adatok védelmére tekintettel – a Köztársasági Elnöki Hivatal sem szóban, sem írásban nem ad tájékoztatást.Legújabb videó