\

Állampolgársági ügyek

Az állampolgársági eljárás
Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: állampolgársági kérelem) az e célra rendszeresített nyomtatványon, személyesen lehet benyújtani. Meghatalmazott nem terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője járhat el. A kérelmet
- a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal), vagy
- a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájához (a továbbiakban: kormányablak), vagy
- a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve
- az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez, vagyis Budapest Főváros Kormányhivatalához
lehet benyújtani.

Az állampolgársági kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal, továbbá – az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem kivételével – magyar nyelven kell benyújtani. A kérelmet alá kell írni. A kérelem benyújtásakor a kérelmező személyazonosságát ellenőrizni, továbbá a kérelem adatait a csatolt okmányok adataival egyeztetni kell.

Más személy állampolgárságának igazolására irányuló bizonyítvány iránti kérelmet az nyújthat be, aki erre vonatkozó jogos érdekét igazolja.

Az állampolgársági kérelemnek tartalmaznia kell az érintett
- születési családi és utónevét, házassági családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét (a továbbiakban együtt: név), születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, nemét,
- családi állapotára vonatkozó adatokat: a jelenlegi és korábbi házasságkötésének helyét és idejét, a házastárs vagy volt házastárs nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, a magyar származására vonatkozó adatokat,
- házastársa vagy volt házastársa szülei nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyarországi tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
- felmenői nevét, születési helyét és idejét, a felmenők házasságkötésének helyét és idejét, állampolgárságukra és tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
- gyermeke nevét, születési helyét és idejét, a gyermek másik szülőjének nevét, állampolgárságát,
- testvére nevét, születési helyét és idejét,
- lakóhelyére, korábbi magyarországi lakóhelyére, tartózkodására vonatkozó adatokat,
- állampolgárságára, külföldre távozásának időpontjára vonatkozó adatokat,
- iskolai végzettségére, foglalkozására, munkahelyére vonatkozó adatokat és
- elérhetőségét az állampolgársági ügyekben eljáró szervekkel való kapcsolattartáshoz.

Az állampolgársági kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat, továbbá a honosítás, a visszahonosítás és a lemondás törvényi feltételei fennállásának igazolására szolgáló egyéb iratokat.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének II. pontja alapján a honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő visszaszerzésére, valamint a magyar állampolgárságról történő lemondásra irányuló eljárás illetékmentes. A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 3000 forint.

Az állampolgársági kérelemhez
- a külföldi okiratot eltérő nemzetközi szerződés, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy viszonossági gyakorlat hiányában – ha ennek kormányrendelet szerinti elháríthatatlan akadálya nincs – diplomáciai felülhitelesítéssel,
- az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással
ellátva kell csatolni.

Az állampolgársági eljárással kapcsolatos értesítések
A honosítási, visszahonosítási okiratot, vagy a kérelmet elutasító döntésről szóló értesítést Budapest Főváros Kormányhivatala megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes polgármesternek vagy a magyar külképviselet vezetőjének. A polgármester vagy a magyar külképviselet vezetője az okirat megérkezését követő 30 napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről, illetve értesíti a kérelmezőt a döntésről.

A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot, a lemondás elfogadása feltételeinek a hiányát megállapító határozatot, illetve a lemondó nyilatkozat visszavonása esetén Budapest Főváros Kormányhivatala által az eljárás megszüntetéséről meghozott döntést a magyar külképviseletnek kell megküldeni, amely azt továbbítja a kérelmezőnek. Az okirat kézbesítése előtt a konzul köteles a kérelmező magyar állampolgárságát tanúsító okiratokat bevonni.

A köztársasági elnök diszkrecionális döntési jogköre miatt az állampolgárság iránti kérelmek ügyében a köztársasági elnöki határozat indokolást nem tartalmaz, a határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, azonban lehetőség van újabb honosítási kérelem benyújtására.

Az állampolgársági ügyekben eljáró szervek elérhetőségei
Az állampolgársági kérelmek vizsgálatát és a köztársasági elnök döntésének előkészítését Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya végzi. (Postacím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55, telefonszám: 06 (1) 550-1221, e-mail cím: apf@bfkh.gov.hu).

Az állampolgársági eljárással kapcsolatban további részletes tájékoztató, valamint a BFKH Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály ügyfélfogadási rendje a BFKH honlapján olvasható: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/allampolgarsagi-es-anyakonyvi-foosztaly.

A személyes adatok védelmére tekintettel az állampolgársági kérelmek elbírálásáról a Köztársasági Elnöki Hivatalnak sem telefonon, sem levélben nem áll módjában tájékoztatást adni.Legújabb videó