\

Állampolgársági ügyekAz állampolgársági kérelem benyújtásának szabályai
Az Ápt. 13. § (1) bekezdése alapján a honosítási, visszahonosítási kérelmet, az állampolgárság megszerzésére és visszaszerzésére irányuló nyilatkozatot, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: állampolgársági kérelmek) az e célra rendszeresített nyomtatványon, személyesen lehet benyújtani
– a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához,
– a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájához,
– a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve
– a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságainak ügyfélszolgálataihoz.

Az állampolgársági kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal, továbbá – az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem kivételével – magyar nyelven kell benyújtani. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A kérelem benyújtásakor a kérelmező személyazonosságát ellenőrizni, továbbá a kérelem adatait a csatolt okmányok adataival egyeztetni kell.

Más személy állampolgárságának igazolására irányuló bizonyítvány iránti kérelmet benyújthat az, aki erre vonatkozó jogos érdekét igazolja.

Az állampolgársági kérelemnek tartalmaznia kell az érintett
– születési családi és utónevét, házassági családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét,
– családi állapotára vonatkozó adatokat, a jelenlegi és korábbi házasságkötésének helyét és idejét, a házastárs vagy volt házastárs nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyar származására vonatkozó adatokat,
– házastársa vagy volt házastársa szülei nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyarországi tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
– felmenői nevét, születési helyét és idejét, a felmenők házasságkötésének helyét és idejét, állampolgárságukra és tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
– gyermeke nevét, születési helyét és idejét, a gyermek másik szülőjének nevét, állampolgárságát,
– testvére nevét, születési helyét és idejét,
– lakóhelyére, korábbi magyarországi lakóhelyére, tartózkodására vonatkozó adatokat,
– állampolgárságára, külföldre távozásának időpontjára vonatkozó adatokat,
– iskolai végzettségére, foglalkozására, munkahelyére vonatkozó adatokat és
– elérhetőségét az állampolgársági ügyekben eljáró szervvel és a miniszterrel való kapcsolattartáshoz.

Az állampolgársági kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat, továbbá a honosítás, a visszahonosítás és a lemondás törvényi feltételei fennállásának igazolására szolgáló egyéb iratokat.

Az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény mellékletének II. pontja alapján a honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság nyilatkozattal való visszaszerzésére, valamint a magyar állampolgárságról való lemondásra irányuló eljárás illetékmentes. A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 3 000 forint.

Az állampolgársági eljárás
Az állampolgársági kérelmet a járási hivatal vezetője, az integrált ügyfélszolgálati iroda vezetője öt napon belül, a konzul az átvételtől számított első diplomáciai postával köteles megküldeni az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal).

Az illetékes miniszter az állampolgársági előterjesztést a kérelemnek az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez való beérkezésétől számított három hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek. A határidő a nyilatkozatnak, a kérelemnek, illetve a megkeresésnek a miniszterhez való érkezése napján kezdődik, amely indokolt esetben egy ízben három hónappal meghosszabbítható.

A határidőkbe nem számít be
– a hiánypótlásra való felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő;
– az eljárás felfüggesztésének időtartama (ekkor az állampolgársági ügy eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik);
– a miniszter és az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által a jegyzőtől, a járási hivataltól, a konzultól, a gyámhatóságtól, az idegenrendészeti hatóságtól és a menekültügyi hatóságtól továbbá a rendőrségtől és a feladat- és hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálattól kért véleményezés időtartama;
– az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) kormányrendelet alapján a köztársasági elnök döntése után a honosítási és a visszahonosítási okiratot, vagy a kérelmet elutasító döntésről szóló értesítést az állampolgársági ügyekben eljáró szerv (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) a kiállításától számított 15 napon belül a kérelmező lakóhelye szerint illetékes polgármesternek vagy a konzulnak küldi meg. A polgármester vagy a konzuli tisztviselő az okirat megérkezését követő harminc napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

Az állampolgársági kérelmek vizsgálatát és a köztársasági elnök döntésének előkészítését a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Állampolgársági Igazgatósága végzi. (Postacím: BÁH Állampolgársági Igazgatóság, Budapest 1903, Pf. 314/24, telefonszám: 06 (1) 463-9118, e-mail cím: apf@bah.b-m.hu). Az állampolgársági eljárással kapcsolatban további részletes tájékoztató, valamint a BÁH Állampolgársági Igazgatóság ügyfélfogadási rendje a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján olvasható.

Az állampolgársági kérelmek elbírálásáról hivatalunknak sem telefonon, sem levélben nem áll módjában felvilágosítást nyújtani.Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány