\

Állampolgársági ügyek

Visszahonosítás
Kérelmére visszahonosítható az a személy, aki
- magyar állampolgár volt, de a magyar állampolgársága megszűnt, és
- magyar nyelvtudását igazolja, amennyiben
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, és
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Lemondás a magyar állampolgárságról
A magyar állampolgár – a köztársasági elnökhöz címzett, Budapest Főváros Kormányhivatalához benyújtott nyilatkozatában – lemondhat a magyar állampolgárságáról, ha
- külföldi állampolgársággal is rendelkezik vagy annak megszerzését valószínűsíteni tudja, és
- a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, vagy Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta, vagy külföldön élő magyar állampolgárként nincs bejelentett, érvényes tartózkodási helye Magyarországon.

A magyar állampolgárság lemondással való megszűnéséről a köztársasági elnök okiratot ad ki. A magyar állampolgárság az okirat kiállítása napján szűnik meg.

Budapest Főváros Kormányhivatala határozatban állapítja meg, ha a lemondás elfogadásának feltételei hiányoznak. A határozattal szemben indított közigazgatási perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

A lemondás elfogadásától számított három éven belül kérheti a köztársasági elnöktől magyar állampolgárságának visszaállítását az, aki nem szerzett külföldi állampolgárságot.

Honosítás Magyarország számára fontos érdekből
Ha a kérelmező honosításához Magyarországnak fontos érdeke fűződik és
- a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, valamint
- honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti,
a köztársasági elnök – az állampolgársági ügyekért felelős Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – felmentést adhat a honosítás további feltételei alól.

A magyar állampolgárság megszerzése nyilatkozattal
A köztársasági elnökhöz címzett, Budapest Főváros Kormányhivatalához benyújtott írásbeli nyilatkozatával – a nyilatkozattétel napjától – megszerzi a magyar állampolgárságot az a személy,
- aki Magyarország területén született, és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát a szülők állampolgárságára irányadó külföldi jog alapján, feltéve, hogy a születése napján szülei magyarországi lakóhellyel rendelkeztek, és a nyilatkozat megtételét közvetlenül megelőzően legalább öt éve Magyarország területén lakik. Az érintett a tizenkilencedik életévének betöltéséig teheti meg ezen nyilatkozatot, vagy
- aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá, vagy
- akit a külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztása tárgyában hozott 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján a magyar állampolgárságától megfosztottak, vagy
- aki a 7970/1946. ME rendelet, a 10.515/1947. Korm. rendelet, a 12.200/1947. Korm. rendelet alapján veszítette el magyar állampolgárságát, vagy
- akinek magyar állampolgársága 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. napja között elbocsátással szűnt meg.

A nyilatkozat elfogadása esetén Budapest Főváros Kormányhivatala bizonyítványban igazolja az állampolgárság megszerzését.

A magyar állampolgárság visszavonása
A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

Nincs helye a visszavonásnak a magyar állampolgárság megszerzésétől számított húsz év elteltével.

Az állampolgárság visszavonására okot adó tény fennállását Budapest Főváros Kormányhivatala határozattal állapítja meg. A határozattal szemben indított közigazgatási perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

A magyar állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről ¬– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztése alapján – a köztársasági elnök dönt.

A magyar állampolgárság visszavonásáról szóló határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. A magyar állampolgárság a határozat közzététele napján szűnik meg.Legújabb videó