\

Állampolgársági ügyekAz állampolgársági kérelem benyújtásának szabályai
Az Ápt. 13. § (1) bekezdése alapján a honosítási, visszahonosítási kérelmet, az állampolgárság megszerzésére és visszaszerzésére irányuló nyilatkozatot, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: állampolgársági kérelmek) az e célra rendszeresített nyomtatványon, személyesen lehet benyújtani
– a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához,
– a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájához,
– a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve
– a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságainak ügyfélszolgálataihoz.

Az állampolgársági kérelmet jogszabályban meghatározott adattartalommal, továbbá – az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem kivételével – magyar nyelven kell benyújtani. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A kérelem benyújtásakor a kérelmező személyazonosságát ellenőrizni, továbbá a kérelem adatait a csatolt okmányok adataival egyeztetni kell.

Más személy állampolgárságának igazolására irányuló bizonyítvány iránti kérelmet benyújthat az, aki erre vonatkozó jogos érdekét igazolja.

Az állampolgársági kérelemnek tartalmaznia kell az érintett
– születési családi és utónevét, házassági családi és utónevét, korábbi házassági családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét,
– családi állapotára vonatkozó adatokat, a jelenlegi és korábbi házasságkötésének helyét és idejét, a házastárs vagy volt házastárs nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyar származására vonatkozó adatokat,
– házastársa vagy volt házastársa szülei nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, magyarországi tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
– felmenői nevét, születési helyét és idejét, a felmenők házasságkötésének helyét és idejét, állampolgárságukra és tartózkodásukra vonatkozó adatokat,
– gyermeke nevét, születési helyét és idejét, a gyermek másik szülőjének nevét, állampolgárságát,
– testvére nevét, születési helyét és idejét,
– lakóhelyére, korábbi magyarországi lakóhelyére, tartózkodására vonatkozó adatokat,
– állampolgárságára, külföldre távozásának időpontjára vonatkozó adatokat,
– iskolai végzettségére, foglalkozására, munkahelyére vonatkozó adatokat és
– elérhetőségét az állampolgársági ügyekben eljáró szervvel és a miniszterrel való kapcsolattartáshoz.

Az állampolgársági kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat, továbbá a honosítás, a visszahonosítás és a lemondás törvényi feltételei fennállásának igazolására szolgáló egyéb iratokat.

Az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény mellékletének II. pontja alapján a honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság nyilatkozattal való visszaszerzésére, valamint a magyar állampolgárságról való lemondásra irányuló eljárás illetékmentes. A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 3 000 forint.

Az állampolgársági eljárás
Az állampolgársági kérelmet a járási hivatal vezetője, az integrált ügyfélszolgálati iroda vezetője öt napon belül, a konzul az átvételtől számított első diplomáciai postával köteles megküldeni az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal).

Az illetékes miniszter az állampolgársági előterjesztést a kérelemnek az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez való beérkezésétől számított három hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek. A határidő a nyilatkozatnak, a kérelemnek, illetve a megkeresésnek a miniszterhez való érkezése napján kezdődik, amely indokolt esetben egy ízben három hónappal meghosszabbítható.

A határidőkbe nem számít be
– a hiánypótlásra való felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő;
– az eljárás felfüggesztésének időtartama (ekkor az állampolgársági ügy eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik);
– a miniszter és az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által a jegyzőtől, a járási hivataltól, a konzultól, a gyámhatóságtól, az idegenrendészeti hatóságtól és a menekültügyi hatóságtól továbbá a rendőrségtől és a feladat- és hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálattól kért véleményezés időtartama;
– az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) kormányrendelet alapján a köztársasági elnök döntése után a honosítási és a visszahonosítási okiratot, vagy a kérelmet elutasító döntésről szóló értesítést az állampolgársági ügyekben eljáró szerv (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) a kiállításától számított 15 napon belül a kérelmező lakóhelye szerint illetékes polgármesternek vagy a konzulnak küldi meg. A polgármester vagy a konzuli tisztviselő az okirat megérkezését követő harminc napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

Az állampolgársági kérelmek vizsgálatát és a köztársasági elnök döntésének előkészítését a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Állampolgársági Igazgatósága végzi. (Postacím: BÁH Állampolgársági Igazgatóság, Budapest 1903, Pf. 314/24, telefonszám: 06 (1) 463-9118, e-mail cím: apf@bah.b-m.hu). Az állampolgársági eljárással kapcsolatban további részletes tájékoztató, valamint a BÁH Állampolgársági Igazgatóság ügyfélfogadási rendje a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján olvasható.

Az állampolgársági kérelmek elbírálásáról hivatalunknak sem telefonon, sem levélben nem áll módjában felvilágosítást nyújtani.Legújabb videók
Vízügyi cselekvési program
Vízügyi cselekvési program
Legújabb kiadvány
Legújabb kiadvány